Жарияланған күні: 20.01.2015 11:31
Өзгертілген күні: 31.03.2015 16:34

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен оңалту рәсімінің кредиторлардың тізіліміне нысаны, № 762 03.07.2014 жылғы.

Атауы Дата
30.03.2015ж.