Кәсiпкерлерге ДСҰ мен ЕАЭО шеңберiнде тауарлар айналымының шарттары жөнінде

2015 жылдың 22 маусымында Қазақстан Женевада Дүниежүзілік сауда ұйымына кiру бойынша келiссөздi аяқтады. 2015 жылдың 12 қазанында бiздiң елдің ДСҰ кіруі туралы хаттама Қазақстан республикасы Президентінiң Жарлығымен ратификацияланды және 2015 жылдың желтоқсанында Қазақстан аталған ұйымның толық құқықты мүше болды.

Сонымен бiрге, ДСҰ-на Қазақстанның кiруiнiң негiзгi шарттары, оның ішінде тауарлық позицияның бірқатары бойынша тарифтік мiндеттемелер – Алып қою тізбесі, әкелу ставкасы ДСҰ шарттарында Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифтің шеңберiнде қолданыстағы кедендік бажбен салыстырғанда төмен болып табылады,

Бүгінгі кезде Алып қою тізбесі 2 475 тауарлық позициядан (СЭҚ ТН шеңберінде барлық 97 тауарлық топтың 58 тауарлық тобы, оның ішінде: оларға 2015 жылдың желтоқсанынан кедендік әкелiм баждарының ЕАЭО БКТ-нен төмен мөлшерлемесi қолданылатын (ауылшаруашылық өнiмі, жеңiл өнеркәсiп, көлiк құралдары және т.б.) болады, оларға ЕАЭО қарағанда әкелу кедендік баждың анағурлым  төмен ставкасы қолданылады.

ДСҰ шеңберiнде Одаққа мүше басқа мемлекеттерге төмендетiлген кеден баждары бойынша әкелінген қазақстандық тауарлардың реэкспортының болуы мүмкiн деген Одақ елдерiн именушiлiкгін ескере отырып, ЕАЭО Мемлекет басшлары 2015 жылдың 16 қазанында ДСҰ кіру шеңберiнде Қазақстан Республикасының тарифтік мiндеттемелерiн имплементациялау жөнiндегi бірқатар құжаттарға қол қойылды (ЕЭОШ 16.10.2015 ж. № 22 шешiмі).

Қол қойылған құжаттарға сәйкес төмендетiлген кеден баждары бойынша оларды әкелген жағдайда ғана Одақтың басқа елдерiнің аумағына Алып қою тізбесінегі тауарларды әкетуге жол бермеуге Қазақстан Республикасы өзіне мiндеттеменi мойнына алды.

Алып қою тізбесіне енгізілген тауарларды ҚР аумағына әкелу не ДСҰ ставкалары бойынша, бірақ – та ЕАЭО мүше мемлекеттер аумағына шығаруына құқысыз, не болмаса оларды кейіннен ЕАЭО БКТ ставкалары бойынша ҚР аумағында немесе одан тыс сату мақстында жүзеге асырылуы тиіс.

Осыған байланысты, Қазақстанға тауарларды импорттау кезінде 2015 жылды 1 желтоқсаннан кейiн мынадай талаптарды сақтауы тиіс:

1) ДСҰ ставкасы бойынша ҚР әкелінген Тізбедегі тауарлар, ЕАЭО елдеріне ҚР аумағынан әкету тиым салынған;

2) ЕАЭО БКТ мөлшерлемесі бойынша ҚР әкелінген Тізбедегі тауарлар ЕАЭО кедендік аумағына алып келген кезде кеден тауарлар декларациялар мен электрондық шот-фактураның (бұдан - ЭШФ) көшiрмелері мемлекеттік кірістер органдарымен расталуы қажет;

3)  ҚР өндірілген Тізбедегі тауарлар ЕАЭО мүше мемлекеттеріне әкетілген кезде, егер осы топтың тауары Алып қою тізбесінде болған жағдайда, СТ-1 нысанындаығы тауардың шығу тегi туралы куәлiктiң түпнұсқасы және ЭШФ –ның көшірмесі расталуымен сүйемделуі тиіс;

4) ЕАЭО мүше мемлекеттерінен ҚР аумағынан әкелінген тізбедегі тауарлар, ЕАЭО мемлекеттер аумағына әкелінген кезде,  жанама салықтарды төлеумен тауарларды әкелу туралы өтініші және ЭШФ –ның көшірмесі расталуымен сүйемделуі тиіс;

Алып қою тізбесіне енгізілген тауарларды бақылау мақсатында Қазақстан «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесін пайдаланады, оларда мынадай  ілеспе құжаттар қалыптастырылған келесі мәліметтер мынадай:

  • Тауар туралы мәлiметтер;
  • Тауардың саны;
  • Кеден декларациясының нөмiрі, СТ-1 нысанындаығы тауардың шығу тегi, жанама салықтарды төлемі және әкелу туралы өтініш;
  • Кеден декларациясы бойынша тауардың реттiк нөмiрі немесе жанама салықтарды төлемі және әкелу туралы өтініш;
  • (ЕАЭО БКТ немесе ДСҰ)  әкелу кеден баждарының мөлшерлемесін қолдану туралы мәлімет.

Тауарлардың орын ауыстыруына бақылауды жүзеге асыру мақсатында электрондық шот-фактураларда «Тауар туралы деректер» G  бөлімінің 14-бағанында кеден декларациясының (КД) нөмiрін көрсету және осы бөлімнің 15-бағанында КД көрсетiлген тауардың реттiк нөмiрі мен кеден бажының мөлшермесi (мысалы, ДСҰ немесе ЕАЭО БКТ) көрсетiледі.

Мұнымен қоса ДСҰ мөлшерлемесі бойынша әкелген тауарлар ҚР аумағынан шығарған кезде, ЕАЭО мүше мемлекеттердің  заңдарына сәйкес жауапкершiлiк шаралары ескерілген. Тауарлардың орын ауыстыруы, оның ішінде төмендетiлген мөлшерлемелер бойынша тасымалдаушылар әкелгенін ескере отырып, ниеті түзу емес кәсiпкерлердiң әрекеті үшін жауапкершiлiк соларға артылады.

Осыған байланысты, Хаттаманың нормаларына сәйкес тасымалдаушы жоғарыда айтылған жүкке ілеспе құжаттары болмағанда Қазақстан Республикасының аумағынан шығарған кезде көрстеуі тиіс қажеттi рұқсатсыз жүктердi тасымалдаудан бас тартуға құқы бар.

Бұдан тыс, Алып қою тізбесіне енгізілген тауарларды әкетуге электрондық шот-фактураларды толтыру электрондық цифрлық қол қоюы (бұдавн әрі - ЭЦҚ) болуы тиіс. Осыған байланысты, сауда қызметiн жүзеге асыратын кәсiпкерлер ЭЦҚ алуы қажет.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2018 года № 18 (Перечень товаров изъятия)

В соответствии со статьей 3 Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза от 16 октября 2015 года и пунктом 132 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии решил:

Протокол «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза»

Протокол определяет особенности регулирования ввоза и обращения отдельных видов товаров на таможенной территории ЕАЭС в связи с присоединением Республики Казахстан к ВТО.

Решение Совета ЕЭК от 14 октября 2015 года №59 О перечне товаров, в отношении которых применяются более низкие ставки ввозных таможенных пошлин

 В целях реализации Протокола Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.10.2015 года № 59 «О перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к ВТО, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС, и размеров таких ставок пошлин» утвержден Перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяют

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 февраля 2017 года № 58 "Об утверждении перечня товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размера ставок и срока их действия"

В соответствии с подпунктом 2-1) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности", Договором о Евразийском экономическом союзе, ратифицированным Законом Республики Казахстан от 14 октября 2014 год, Протоколом о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, ратифицированным Законом

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 640 Об утверждении Инструкции по организации системы учета отдельных товаров при их перемещении в рамках взаимной трансграничной торговли государств-членов ЕАЭС

В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года, ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации системы учета отдельных товаров при их перемещении в рамках взаимной трансграничной торговли государств-членов Евразийского экономического союза.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 мая 2017 года № 301 Об утверждении Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме

       В соответствии с пунктом 2-2 статьи 263 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" ПРИКАЗЫВАЮ:

       1. Утвердить прилагаемые Правила документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Приказ Председателя Комитета государственных доходов МФ РК от 21 января 2016 года №22 «О некоторых вопросах реализации Протокола «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза»»

В целях реализации Протокола «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза», ратифицированного Законом Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года (далее - Протокол «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза»), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

Решение Евразийского межправительственного совета от 12 августа 2016 года № 5 О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС в связи с присоединением Республики Казахстан к ВТО

В целях реализации статьи 3 Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года и на основании пункта 1 статьи 16 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года было принято Решение Евразийского межправительственного совета от 12 августа 2016 года № 5 О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС в связи с присоединением Республики Казахстан к ВТО

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54 Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54 утверждена единная Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза

Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 24 февраля 2015 года № 155 Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия

Правила по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия разработаны в соответствии с подпунктом 22) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" и определяют порядок определения страны происхождения товара, выдачи сертификата о происхождении товара и отмены его действия.

СЭҚ қатысушыларына арналған жаднама

Қазақстан ДСҰ-ға қосылды, осыған байланысты Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі оларға қатысты кедендік баждардың төмендетілген ставкалары қолданылатын Тауарлар тізбесін бекітті.